REGUŁY FAJCZARSTWA POLSKIEGO

I.  Rada Polskich Klubów Fajki
Rada Polskich Klubów Fajki (Polish Pipe Clubs Council) zwana dalej Radą, bądź RPKF powstała 12 grudnia 1980 roku w Poznaniu, z inicjatywy szefów istniejących wtedy klubów PC Słupsk, KKF Poznań i PC Kalisz. Jest organizacją zrzeszającą krajowe kluby kolekcjonerów i koneserów fajek.

I.a. Członkami-reprezentantami RPKF są Prezydenci Klubów w niej zrzeszonych.
I.b. RPKF obraduje podczas Mistrzostw Polski, spotkań ogólnokrajowych, a w celu rozpatrzenia ważnych spraw może być zwołana doraźnie. W szczególnych przypadkach dopuszcza się obrady RPKF za pomocą środków elektronicznych np. czatu video.
I.c. Prawo głosu podczas głosowań posiadają tylko i wyłącznie osoby będące Prezydentami zrzeszonych klubów.
I.d. Nieobecny na obradach Prezydent klubu może wyznaczyć swojego reprezentanta, który nabywa prawo głosu w imieniu klubu podczas głosowań na czas trwania obrad.
I.e. Ustalenia i roztrzygnięcia Rady są wiążące dla wszystkich zrzeszonych Klubów.

II. Prezydium Rady Polskich Klubów Fajki

II.a. Na czele RPKF stoi Prezydent RPKF wybierany przez członków RPKF zwykłą większością głosów przy zachowaniu kworum (tj. przynajmniej połowy obecnych podczas głosowania wszystkich członków Rady) na czteroletnią kadencję.
II.b. Prezydent RPKF wybiera spośród członków RPKF swoich Wiceprezydentów. Wiceprezydenci RPKF uzyskują akceptację Rady podczas głosowania zwykłą większością głosów.
II.c. Prezydent RPKF reprezentuje RPKF w kontaktach ze Światową Federacją Klubów Fajkowych CIPC.
II.d. Prezydent RPKF oraz Wiceprezydenci RPKF reprezentują interesy RPKF na codzień.

III. Klub fajki zrzeszony w RPKF

III.a. Klub Fajki to dobrowolna grupa przynajmniej 3 osób, mających wspólne zainteresowania fajkowe, odbywająca systematycznie spotkania, składająca Radzie sprawozdania, opłacająca roczną składkę na rzecz RPKF i  przestrzegająca w swym działaniu reguł CIPC oraz niniejszych Reguł.
III.b. Przedstawicielem Klubu w RPKF jest wybrany przez członków Klubu Prezydent Klubu.

IV. Mistrzostwa i Puchar Polski oraz zawody krajowe

IV. a. Mistrzostwa Polski i Puchar Polski odbywają się przemiennie co drugi rok zgodnie z regułami CIPC. Organizację Mistrzostw i Pucharu Polski RPKF ustala podczas obrad i powierza konkretnemu, zrzeszonemu w Radzie, Klubowi.
IV.b. Mistrzostwa Polski odbywają się w latach parzystych i wyłaniają indywidualnego Mistrza Polski spośród startujących uczestników należących do klubów zrzeszonych w RPKF.
IV.c. Puchar Polski odbywa się w latach nieparzystych i wyłania drużynowego Mistrza Polski, spośród startujących drużyn klubów zrzeszonych w RPKF.
IV.d. Warunkiem koniecznym uznania Rekordu Polski, Rekordu Świata oraz wspomnianych w IV.a. i IV.b. tytułów jest stosowanie regulaminu organizacji mistrzostw oraz uznawania rekordów uchwalonego na tę okoliczność przez CIPC zwanego dalej regułami CIPC.
IV.e. Zawody krajowe, organizowane przez kluby zrzeszone w RPKF mogą ale nie muszą podlegać ściśle regułom CIPC , jednakże bez ścisłego ich stosowania ewentualne rekordy nie będą mogły być uznane.

V. Postanowienia końcowe

V.a. Rada uznaje pierwszeństwo postanowień CIPC wobec niniejszych Reguł.
V.b. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Regułami rozstrzyga Rada.
V.c. Niniejsze Reguły uchwalone zostają na posiedzeniu Rady w dniu 25 listopada 2023 r. i z tą datą tracą moc dotychczasowe Reguły uchwalone w dniu 30 września 2000 r.  wraz z późniejszymi zmianami.

Tryszczyn, 25 listopada 2023 r.