Kodeks Fair Play Fajczarstwa Polskiego

Kodeks Fair Play Fajczarstwa Polskiego dotyczy zachowań podczas mistrzostw i zawodów w wolnym paleniu fajki rozgrywanych wg reguł CIPC. Wyszczególnia zachowania i czyny, zarówno te nieumyślne, jak i te swiadome i intencjonalne, które podlegają penalizacji. Wszystkie kluby zrzeszone w RPKF uchwalając niniejszy Kodeks, zobowiązują się do jego stosowania.

I. Przewinienia lekkie wyszczególnione w Art. 16. i art. późniejszych regulaminu mistrzostw CIPC:
1. Używanie  ubijacza jest dozwolone tylko wtedy, gdy fajkę trzymamy w ustach.
2. Całkowicie zabrania się wstrząsania fajką i stukania fajką lub w fajkę w jakikolwiek sposób.
3. W czasie trwania zawodów uczestnik może wyjąć ustnik z fajki na kilka sekund w celu pozbycia się wilgoci wyłącznie przez pukanie w kartkę papieru lub przedmuchanie go.
4. Podczas zawodów kartki papieru można używać do wycierania ubijacza.
5. Zawodnik może wysypać popiół z fajki, lecz nie może włożyć z powrotem tytoniu, który wypadł podczas tej operacji. Jeżeli to zrobi podlega natychmiastowej dyskwalifikacji.
6. Uczestnicy zawodów mogą pić dopiero po upływie 10 minut od startu. Na każdym stole powinna znajdować się woda i szklanki do dyspozycji zawodników.
7. Niedozwolone jest podtrzymywanie żaru poprzez dmuchanie w główkę fajki ani nosem ani ustami.
Art.18 Tytoń może być rozkruszany tylko w czasie przygotowawczego czasu (5 minut).
Art.27 W przypadku przepalenia lub nadpalenia fajki lub/i ubijacza jury dyskwalifikuje zawodnika.
Konkluzja: zawodnicy powinni zostać upomnieni przez sędziego stolikowego, a uporczywe niezgodne z regulaminem zachowania zgłoszone sędziemu głównemu, celem osądu i podjęcia decyzji o dyskfalifikacji. 

II. Przewinienia ciężkie wyszczególnione w regulaminie mistrzostw CIPC oraz te nie wyszczególnione nigdzie indziej.

Art.25  W razie podejrzenia wygaśnięcia fajki sędzia stolikowy ma prawo poprosić zawodnika o pokazanie dymu. Jeśli fajka zgasła, a zawodnik nie zasygnalizował tego zgodnie z art.24, sędzia stolikowy zgłasza do jury wniosek o dyskwalifikację zawodnika za zachowanie niezgodne z zasadami fair play.

Czyny takie, jak:
a. dosypanie nadmiarowego tytoniu
b. zamiana fajek w trakcie zawodów przez zawodników (mowa tu w szczególności o sytuacji, w której jeden z zawodników zgłasza zgaśnięcie, a następnie ponownie zapaloną fajkę podmienia palącemu w konkursie zawodnikowi)
c. ponowne podpalenie zgasłej fajki poza regulaminową pierwszą minutą

skutkować będą dyskwalifikacją zawodnika oraz, w przypadku złapania po raz pierwszy, zawieszenia w prawach zawodnika na okres jednego roku. W przypadku recydywy tj. ponownego złapania na przewinieniu ciężkim skutkować będą pozbawieniem prawa startu w zawodach RPKF na zawsze oraz przekazaniu tejże informacji do wiadomości CIPC.

Decyzje powyższe podejmuje Rada na najbliższych obradach po przeanalizowaniu dowodów w sprawie. Obwiniony ma prawo bronić się przed Radą i dowodzić swoich racji. Po podjęciu decyzji przez Radę, staje się ona nieodwołalna.

Tryszczyn, 25 listopada 2023 r.