Regulamin mistrzostw międzynarodowych

Comite Intemational des Pipe Clubs

REGULAMIN
KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
 MISTRZOSTW W PALENIU FAJKI
Tłumaczenie Maciej Stolzmann, Poznań 13 kwietnia 2002 r.
Celem zawodów jest jak najwolniejsze palenie fajki bez jej powtórnego zapalania dla
wyłonienia  najdłużej palących zawodników lub drużyn. Każdy zawodnik lub członek drużyny otrzymuje taką samą  ilość tytoniu, fajkę tego samego typu i taki sam ubijacz.

UCZESTNICTWOArt.1
W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, są członkami klubów fajczarskich zrzeszonych w Krajowej Federacji Klubów będącej członkiem CIPC.

Art.2
Organizator ma prawo do ustalenia limitu zawodników. Limit ten musi zostać podany w momencie przyznania organizacji zawodów.

TYTOŃ

Art.3
Uczestnicy zawodów palą tytoń wybrany przez organizatorów. Art.4
Ustala się, że porcja tytoniu do palenia wynosi trzy/3/ gramy. Art.5
Organizatorzy są zobowiązani do podania nazwy wybranego tytoniu wraz z pełnym programem imprezy najpóźniej na 2 miesiące przed zawodami.

FAJKA Art.6
Organizatorzy wydają uczestnikom przygotowane fajki na początku zawodów.

Art.7
Fajki powinny spełniać następujące kryteria :
a/ wrzoścowe bez lub z usuwalnym filtrem 
b/ klasyczne w kształcie
c/ proste
d/ mieszczące co najmniej 3 g tytoniu
Fajki dostarcza klub organizujący zawody.

Art.8
Organizatorzy są zobowiązani do podania dokładnych wymiarów i kształtu fajki spełniającej

wymogi 
punktu 7 najpóźniej na 2 miesiące przed zawodami. Są również zobowiązani do przesłania wzorcowej fajki na prośbę klubu za opłatą.

Art.9
Jeśli fajka posiada filtr, uczestnik może go usunąć.

 JURY

Art.10
Jury jest uprawnione do podejmowania wiążących i ostatecznych decyzji odnośnie wszystkich spraw dotyczących zawodów.
W jego skład powinno wchodzić co najmniej pięć  /5/ osób:
a/ prezydent CIPC lub wyznaczony przez niego zastępca
b/ prowadzący zawody z klubu organizującego je, do którego obowiązków należy
zapewnienie zespołu sędziów stolikowych, ogłaszanie decyzji i wyników zawodów i jeśli to konieczne podawanie czasów pośrednich zawodów
c/ co najmniej trzech /3/ członków będących prezydentami Federacji Krajowych lub ich wyznaczonych zastępców nominowanych  na zebraniu CIPC w dniu poprzedzającym zawody.

Art.11
Na każdych 10 uczestników musi przypadać jeden sędzia stolikowy. Sędziów stolikowych wyznacza prowadzący zawody. Nadzorują oni zawody, przez cały czas kontrolują ich przebieg i obserwują zawodników  oraz zapisują osiągnięte wyniki na leżących przed zawodnikami kartach startowych. Sędziowie stolikowi rozdają fajki i pozostałe akcesoria wymienione w punkcie 16 regulaminu. W razie potrzeby zwracają się do jury po instrukcje lub rozstrzygnięcia wątpliwości lub sporów. Jury ma prawo zmiany sędziego stolikowego, jeśli dopatrzy się jego niekompetencji.

UCZESTNICY

Art.12
Każdy uczestnik otrzymuje numerowaną kartę startową i ewentualnie identyfikator, który powinien przypiąć w widocznym miejscu. Zajmuje swoje wyznaczone numerowane miejsce przy odpowiednim również numerowanym stoliku.

Art.13.
Uczestnicy mogą używać wyłącznie drewnianego ubijacza o średnicy 15 mm i długości 10 cm dostarczonego przez organizatorów.

Art.14
Na sygnał prowadzącego zawody sędziowie stolikowi wydają każdemu  uczestnikowi jedną /1/ fajkę, którą po sprawdzeniu należy położyć przed sobą na stole. Fajki z jakimikolwiek defektami podlegają wymianie.

Art. 15
Na sygnał prowadzącego zawody sędziowie stolikowi kładą przed każdym uczestnikiem jeden ubijacz opisany w punkcie 13 i jedno opakowanie tytoniu. Zawodnikom nie wolno dotykać opakowania z tytoniem aż do czasu podania sygnału startowego.

Art.16
Sędziowie stolikowi sprawdzają czy przed każdym zawodnikiem znajdują się tylko następujące akcesoria:  
a/ fajka
b/ opakowanie z tytoniem
c/ drewniany ubijacz
d/ dwie zapałki w pudełku
e/ kartka papieru formatu A4
f/ karta startowa zawodnika Każdy zawodnik musi pamiętać o przestrzeganiu

następujących zasad:
1.Używanie  ubijacza jest dozwolone tylko wtedy, gdy fajkę trzymamy w ustach
2.Całkowicie zabrania się wstrząsania fajką i stukania fajką lub w fajkę w jakikolwiek
sposób

3. W czasie trwania zawodów uczestnik może wyjąć ustnik z fajki na kilka sekund w celu pozbycia się wilgoci wyłącznie przez pukanie w kartkę papieru lub przedmuchanie go
4. Podczas zawodów kartki papieru można używać do wycierania ubijacza
5. Zawodnik może wysypać popiół z fajki, lecz nie może włożyć z powrotem tytoniu, który wypadł podczas tej operacji
6. Uczestnicy zawodów mogą pić dopiero po upłynięciu 10 min odstartu. Na każdym stole powinna znajdować się woda i szklanki do dyspozycji zawodników.
7. Niedozwolone jest podtrzymywanie żaru poprzez dmuchanie w główkę fajki ani nosem ani ustami. Takie postępowanie jest postawą do dyskwalifikacji zawodnika. Art.17
Na sygnał prowadzącego zawody uczestnicy otwierają opakowania z tytoniem i mają 5 minut na napełnienie fajki.

Art.18
Tytoń może być rozkruszany tylko w czasie tego przygotowawczego czasu. Art.19
Niedozwolone jest nawilżanie tytoniu w jakikolwiek sposób.

Art.20
Zabronione jest umieszczanie w fajce jakichkolwiek dodatkowych materiałów, kredy, kryształków, filtrów itp.

Art.21
Po upływie 5  minut sędziowie stolikowi zabierają niezużyty do tego czasu tytoń pozostały na kartce.

Art.22
Na sygnał prowadzącego zawody uczestnicy zapalają fajki i rozpoczyna się odmierzanie czasu.

Art.23
Uczestnicy mają jedną /1/ minutę na zapalenie fajki i mogą użyć 1 lub 2 zapałek. Złamane lub wadliwe zapałki zostają wymienione przez sędziego stolikowego.

Art.24
Uczestnik któremu fajka  zgaśnie, natychmiast podnosi swoją kartę startową do góry sygnalizując ten fakt sędziemu stolikowemu.

Art.25
W razie podejrzenia wygaśnięcia fajki sędzia stolikowy ma prawo poprosić zawodnika o pokazanie dymu. Jeśli fajka zgasła, a zawodnik nie zasygnalizował tego zgodnie z art.24, sędzia stolikowy zgłasza do jury wniosek o dyskwalifikację zawodnika za zachowanie niezgodne z zasadami fair play.

Art.26
Zdyskwalifikowany zawodnik musi oddać swoją kartę startową sędziemu stolikowemu.

Art.27
W przypadku przepalenia lub nadpalenia fajki jury dyskwalifikuje zawodnika.

REKLAMA

Art.28
Niedozwolone jest umieszczanie żadnych reklam ani znaków firmowych na ubraniach członków jury.

OPŁATA WPISOWA

Art.29
Wysokość opłaty wpisowej ustala organizator. Płaci ją każdy uczestnik zawodów i nie podlega ona zwrotom.

Art.30
Zgłoszenie lub wymiana zawodnika w ostatniej chwili  może być zaakceptowana lub odrzucone przez organizatorów.

Art.31
Oprócz opłaty wpisowej uczestnik ponosi wszystkie inne koszta uczestnictwa w zawodach.

One również nie podlegają zwrotom.

WYNIKI ZAWODÓW

Art.32
Listę zwycięzców sporządza jury. Decyzje jury są ostateczne i obowiązujące.

ZWYCIĘZCA INDYWIDUALNY.

Art.33
Zwycięzcą zostaje uczestnik który palił fajkę najdłużej, nie nadpalił jej i nie złamał żadnego

punktu regulaminu. Jury sprawdza fajki 10 pierwszych palaczy, aby stwierdzić, czy nie zostały one nadpalone.

Art.34
Zwycięzca ma prawo do tytułu Mistrza Świata, Europy, Ameryki lub Azji.

Art.35
Organizatorzy mają prawo do ufundowania specjalnych nagród, oraz sporządzania osobnej listy dla zwycięskich pań. 

ZWYCIĘZCA DRUŻYNOWY / NARODOWY LUB KRAJOWY /

Art.36
Każda drużyna może składać się  maksymalnie z 5 osób, których nazwiska zgłasza prezydent Federacji Krajowej. Suma  czasów 3 najlepszych członków drużyny stanowi jej końcowy wynik.

Art.37
Każda drużyna ma się składać z członków  klubów należących do Federacji Krajowej, która ich wyznacza. Drużyna może składać się z członków różnej płci.

Art.38
Zwycięska drużyna/ narodowa, krajowa/ ma prawo do używania tytułów opisanych w art.34.

PUCHAR ŚWIATA

Art.39
Każda drużyna może składać się maksymalnie z 5 osób zgłaszanych przez lokalne kluby należące do Federacji Krajowej będącej członkiem CIPC. Suma czasów 3 najlepszych członków drużyny stanowi jej końcowy wynik.

SKARGI

Art.40
Uczestnicy mają prawo do odwołania się od decyzji sędziego stolikowego /odnośnie pomiaru czasu/ przez złożenie skargi do jury w czasie do 15 minut po zakończenia zawodów.

Art.41
Po upływie wymienionego powyżej czasu żadna skarga nie zostanie przyjęta.

Art. 42
Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne im

niematerialne, powstałe na skutek działania lub zaniedbania uczestników zawodów oraz osób trzecich, jak też spowodowane przez wszelkiego rodzaju rzeczy.

Art.43
Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnicy jednoznacznie wyrażają swoją zgodę na bezwarunkowe przestrzeganie regulaminu CIPC.

POROZUMIENIA MIĘDZY KLUBAMI KRAJOWYMI

Art.44
Kluby należące do CIPC akceptują ten regulamin jako jedyny obowiązujący w sprawach przyznawania tytułów wymienionych w art. 34 i 38.

Art. 45
Przy organizowaniu mistrzostw krajowych przez poszczególne Federacje dopuszczalne są  zmiany w sformułowaniach art.10, 11, 12 , 16 podpkt. 6 i 36.

Art.46
CIPC rezerwuje sobie prawo rozstrzygania wszelkich wynikłych sporów.