Regulamin rejestracji rekordów

Comite Intemational des Pipe Clubs

Regulamin rejestracji  rekordów CIPC.
 
Tłumaczenie Maciej Stolzmann, Poznań 13 kwietnia 2002 r.
Poprawiony w 1997 roku zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Generalne w Graz, Austria w 1996 r.

CEL: Ustala się regulamin rejestracji rekordów w wolnym paleniu fajki uzyskiwanych na za- wodach organizowanych pod nadzorem CIPC dla ustanawiania rekordów Świata, Europy, Azji i Ameryki.  
Art.1 CIPC /Międzynarodowy Komitet Klubów Fajczarskich/ jest odpowiedzialny za dokonywanie oficjalnej rejestracji rekordów międzynarodowych. Tylko rekordy zaakceptowane i zarejestrowane przez CIPC mają prawo do nazwy – rekord Świata, rekord Europy, rekord Azji i rekord Ameryki.  
Art.2 CIPC rejestruje nowe rekordy w wolnym paleniu fajki uzyskiwane indywidualnie przez palaczy uczestniczących w Mistrzostwach Świata, Europy, Azji i Ameryki, jak również w Mistrzostwach Krajowych i zawodach regionalnych organizowanych przez poszczególne kraje członkowskie CIPC.  
Art.3
Rekord może zostać zaakceptowany do rejestracji tylko wtedy , gdy zawody na których został ustanowiony będą spełniały wszystkie warunki i wymagania przedstawione poniżej.  
Art.4
Zawody muszą być organizowane pod nadzorem CIPC i spełniać warunki Regulaminu  Międzynarodowych i Krajowych Mistrzostw CIPC.
Art.5
Nadzór CIPC nad zawodami przedstawia się następująco:
a) Mistrzostwa Międzynarodowe /Świata, Europy, Azji i Ameryki/ Co najmniej jeden z wymienionych członków Rady CIPC ( Prezydent, Wiceprezydent i Sekretarz Generalny) musi pełnić funkcję przewodniczącego jury.
b) Mistrzostwa Krajowe
Albo jeden z wymienionych członków Rady CIPC albo prezydent Krajowej Federacji musi pełnić funkcję przewodniczącego jury.
c) Zawody regionalne
Albo prezydent Krajowej Federacji, albo jego oddelegowany zastępca musi pełnić funkcję przewodniczącego jury.
d) Zastępca Wymieniony w podpunkcie a członek Rady CIPC, jak i prezydent Krajowej Federacji odpowiedzialny za nadzór mistrzostw lub zawodów mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa swojemu zastępcy, który pełniąc funkcję  przewodniczącego jury przejmuje odpowiedzialność za nadzór danej imprezy. Takie pisemne pełnomocnictwo musi zostać dostarczone organizatorom przed rozpoczęciem zawodów.
Art.6
a) Mistrzostwa międzynarodowe / Świata, Europy, Azji i Ameryki/ muszą być organizowane przez CIPC i co najmniej dwa (2) kraje członkowskie CIPC muszą w nich uczestniczyć.
b) Mistrzostwa krajowe muszą być organizowane przez należącą do CIPC krajową federację i co najmniej dwa (2) kluby członkowskie krajowej  federacji muszą w nich uczestniczyć. .Zawody regionalne są organizowane dla prowincji lub rejonu kraju członkowskiego CIPC i co najmniej dwa (2) kluby członkowskie krajowej federacji muszą w nich uczestniczyć.  
Art.7 Należy dokonać kontrolnego ważenia przygotowanego do zawodów tytoniu oraz sporządzić oficjalny raport z jego przebiegu zgodnie z regulaminem i Międzynarodowych i Krajowych Mistrzostw w wolnym paleniu fajki CIPC.
Art.8 Prośbę o zarejestrowanie nowego rekordu przedstawia pisemnie Prezydentowi CIPC Prezydent Krajowej Federacji w ciągu 2 tygodni od daty mistrzostw , na których został on ustanowiony. Do prośby należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Oficjalny raport z kontrolnego ważenia tytoniu – formularz A,
2) Oficjalny raport rejestracji czasu – formularz B
3) Pisemne pełnomocnictwo dla zastępcy  jeśli miało to miejsce. Na wszystkich  tych  dokumentach musi zostać złożony komplet wymaganych podpisów. Art.9 Rada CIPC (Prezydent, Wiceprezydent i Sekretarz Generalny) zadecyduje czy rekord zostanie zaakceptowany czy nie.
Art.10 O decyzji CIPC informuje pisemnie zgłaszjącego Prezydent CIPC w ciągu 30 dni od daty otrzymania prośby .
Art.11 a) Sekretarz Generalny CIPC jest odpowiedzialny za rejestrację bieżących  rekordów Świata, Europy, Azji i Ameryki. b)Po akceptacji i rejestracji każdego nowego rekordu Sekretarz Generalny sporządza raport dla wszystkich krajów członkowskich informując w ciągu trzech (3) miesięcy o nowym rekordzie jak również o aktualnych rekordach Świata, Europy, Azji i Ameryki.

[Sporządzone przez B.Suzuki 30 czerwca 1997 r.] egulamin rejestracji rekordów