REGUŁY FAJCZARSTWA POLSKIEGO

I. Rada Polskich Klubów Fajki
1. Rada Polskich Klubów Fajki (Polish Pipe Clubs Council) stanowi reprezentację Klubów Fajki w Polsce.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich Klubów.
3. Rada rozstrzyga w istotnych sprawach o znaczeniu ogólnokrajowym.
4. Rada obraduje podczas Mistrzostw Polski, spotkań ogólnokrajowych lub zwoływana jest doraźnie.
5. Na czele Rady stoją Prezydent oraz dwaj Wiceprezydenci wybierani podczas Mistrzostw Polski na okres do następnych Mistrzostw.
6. Ustalenia Rady są wiążące dla wszystkich Klubów.

II. Klub fajki
7. Za Klub Fajki uznaje się ten, który posiada ustabilizowany status prawny (formę stowarzyszenia lub działanie przy innej instytucji w ramach jej statutowej działalności), zrzesza przynajmniej 5 członków, posiada statut i władze Klubu, odbywa systematycznie spotkania, składa Radzie sprawozdania, opłaca składki na rzecz Rady i przestrzega w swym działaniu reguł CIPC oraz niniejszych Reguł.

III. Mistrzostwa Polski.
8. Mistrzostwa Polski odbywają się co drugi rok, w latach parzystych i organizowane mogą być po akceptacji Rady.

IV. Rekord Polski i inne rekordy i tytuły.
9. Rekord Polski oraz inne rekordy oraz tytuły mogą być uznane przy zachowaniu procedury przewidzianej postanowieniami CIPC.
10. Mistrzem (Wicemistrzem) Polski w Wolnym Paleniu Fajki może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zarówno członek Klubu Fajki jak i nie zrzeszony.
11. W przypadku zajęcia I miejsca w czasie Mistrzostw Polski przez obywatela innego kraju, zwycięzcy przypada tytuł Międzynarodowego Mistrza (Wicemistrza) Polski.

V. Postanowienia końcowe.
12. Rada uznaje pierwszeństwo postanowień CIPC wobec niniejszych Reguł.
13. O sprawach nie uregulowanych niniejszymi Regułami rozstrzyga Rada.
14. Niniejsze Reguły uchwalone zostają na posiedzeniu Rady w dniu 30.09.2000 r. i z tą datą tracą moc dotychczasowe Reguły uchwalone dnia 17.11.1979 wraz z późniejszymi zmianami.

Poznań 30 września 2000 r.